nhầm

Ông nọ có việc đi xa trong ngày Lễ. Đến khách sạn, thấy có máy computer, ông viết vài dòng cho vợ. Viết xong, gởi [...]