Immigration

Các Trung tâm vùng EB-5 đều hoạt động trở lại

Vào ngày 24 tháng 8, một nhóm vận động trong lĩnh vực EB-5 đã đạt được thỏa thuận với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thỏa thuận khẳng định cho các Trung tâm vùng đã được chuẩn thuận trước đây sẽ duy trì trạng thái uỷ [...]

2022-09-30T13:36:49-05:00September 30th, 2022|

Bảo lãnh hôn-phu-thê hay vợ chồng? (Phần 2)

Kết hôn ở Việt Nam hoặc đợi kết hôn sau khi hôn  phu-thê đến Hoa Kỳ, cách nào tốt hơn? Ðây là thắc mắc chung của nhiều người trước khi chọn xúc tiến một loại hồ sơ bảo lãnh. Nhưng câu trả lời không dựa [...]

2022-09-09T13:00:28-05:00September 9th, 2022|

Bảo lãnh hôn-phu-thê hay vợ chồng? (Phần 1)

Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo [...]

2022-09-01T13:59:16-05:00September 1st, 2022|

Chiếu Khán di dân đặc biệt phục vụ tôn giáo

Các Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International đã có cơ hội giúp cho nhiều Chư Tăng-Ni Phật giáo ở Việt Nam và các nước khác được cấp chiếu khán (visa). Các loại chiếu khán phục vụ tôn giáo, được gọi là R-1, [...]

2022-07-21T13:01:56-05:00July 21st, 2022|
Go to Top