Di Trú

Immigration

Chích ngừa diện di dân, phi di dân và hôn phu thê

Yêu cầu chích ngừa đối với người xin chiếu khán di dân, phi di dân và hôn phu thê Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nhắc nhở rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tất cả những người xin chiếu khán (visa) [...]

2021-10-21T12:21:11-05:00October 21st, 2021|