Đáp ứng yêu cầu của một số phụ huynh, xin giới thiệu những thảo trình miễn phí và tiện dụng cho Windows 10.

Files (https://github.com/files-community/Files) là phiên bản rất đáng được để ý đến và

https://www.microsoft.com/en-us/p/files/9nghp3dx8hdx?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab