Các điều sau sẽ giúp bạn thêm an toàn việc bảo vệ riêng tư, tăng tốc độ máy khi chạy Windows 10:

-Tắt phần cập nhật hóa file-sharing: File-sharing tự động được Microsoft cập nhật hóa. Để tắt, bạn vào Settings > Update & security > Advanced options > Delivery optimization và bấm tắt phần “Allow downloads from other PCs off”.

-Tắt phần Thông báo.

-Tắt phần Quảng cáo (menu ads) trong Windows Store apps bằng cách vào Settings > Personalization > Start > Show suggestions occasionally in Start và tắt đi.

-Tắt phần Let apps use advertising ID bằng cách vào Settings > Privacy > General > Let apps use advertising ID và tắt đi.

-Tắt Cortana: Vào Settings > Privacy > Inking & typing và tắt đi.