Nếu RAM chạy chậm, bạn nên tắt và mở lại máy để RAM chạy nhanh trở lại. Khi tất cả chỗ trống của RAM đã hết, máy sẽ dùng một phần của hard drive làm nơi chứa, phần này chạy chậm hơn nhiều so với RAM. Để RAM chạy nhanh, bạn nên đóng tất cả thảo trình và tài liệu không cần thiết trong máy