Zoom có quá nhiều lỗi an ninh, Google muốn thay thế Zoom. Do đó Google cho ra thêm phiên bản Meet miễn phí (như Zoom) với sức chứa tối đa 100 người bắt đầu tháng Năm 2020.

Zoom có quá nhiều lỗi an ninh, Google muốn thay thế Zoom. Do đó Google cho ra thêm phiên bản Meet miễn phí (như Zoom) với sức chứa tối đa 100 người bắt đầu tháng Năm 2020.

Công bằng mà nói, Meet có mức độ an ninh và kỹ thuật bảo vệ người dùng cao hơn rất nhiều so với Zoom. Độ an toàn của Meet là 9 điểm, trong khi Zoom chỉ được có 4 điểm.

Bất cứ ai có một địa chỉ điện thư Gmail có thể tham gia với đầy đủ tiện dụng giống như các đại công ty, các học khu… họ có thể định ngày giờ tụ họp, chia sẻ màn ảnh máy điện toán với nhau, có thể mở lên phần “caption”(cho người muốn đọc thay vì muốn nghe), có thể từ chối một người tham gia, có thể khiến một người tham gia không phát biểu được trong cuộc họp, có thể “đá” một người ra khỏi phòng họp, phim/hình ảnh trong phòng họp được mã hóa, cuộc chuyện trò có thể được mã hóa, thâu lại và lưu trữ trong Google Drive v.v.