Microsoft giúp chạy được Android apps lẫn Amazon apps. Apple không cho phép bất cứ công ty nào được quyền chạy apps trên iOS nếu Apple không đồng ý. Trong khi đó, Microsoft lại cho tất cả apps của Android là Amazon chạy trên Windows 11 và không bị Microsoft “bắt chẹt”. Thử nghiệm cho thấy TikTok (Android), Ring (Amazon), Kindle(Amazon) chạy hoàn hảo trên Windows 11.

Các apps từ hệ thống điều hành Andrroid, Amazon có thể được chuyển về từ Microsoft Store.