Ôm bình bát đứng giữa đời

Hát kinh nhật tụng gửi người áo hoa

Em hài xiêm gấm bước ra

Con chim khóc ngất trước tà huy xanh

Ngày này tháng nọ quẩn quanh

Ta như chú dế vỡ thanh quản, và

Chẳng cạo đầu chẳng cà sa

Ta ngồi đợi bước em qua, khất tình. 

Đinh Cường

LVB