Số quân: 70/137562

KBC: 3446

Tiểu Đoàn 33 Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân. Tiểu Đoàn Trưởng Thiếu tá Thiệt. Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 5 Trung tá Trần Công Liễu. Ông bị thương cụt một chân trái ngày 21/3/1970 tại Bình Chánh.

Địa chỉ: Cam Hồng Sơn số 27 đường Tám Danh, phường 4 quận 8 Saigon.

Điện thoại: 077 864 0406