Người Việt trong nước trung bình tốn 3 tiếng 42 phút trên điện thoại thông minh mỗi ngày

Trong số thời gian đó, 23 phần trăm dùng để chơi trò chơi, 18 phần trăm dùng để vào các trang nhà sinh hoạt xã hội. Việt Nam có khoảng 51 triệu người dùng điện thoại thông minh, trong đó 33 triệu người là “mobile gamers”. Vào năm 2020, số người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam sẽ tăng lên đến 40 triệu. Ðó là báo cáo của công ty Appota Việt Nam.

Appota là chủ nhân hiện thời của app WiFi Chùa (được dùng rộng rãi tại Việt Nam vì là … đồ chùa.) Thực tế WiFi Chùa thu thập nhiều tin tức cá nhân của người dùng – dù có được phép hay không. Appota nói là để phục vụ khách hàng tốt hơn nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Appota có thể cung cấp tin tức cá nhân của người dùng cho các công ty quảng cáo và cả cho nhà cầm quyền Cộng Sản khi được yêu cầu.

Nên biết người Việt trong nước đã quen với việc xem một quảng cáo ngắn để đổi lấy việc được dùng app miễn phí, chỉ là không ai nhắc nhở người dùng về nguy hiểm bị nhà cầm quyền theo dõi.