Cũng là cách giảm thuế, nhưng tax deduction và tax credit không giống nhau, nhất là về lợi thế, do đó  người khai thuế nên phân biệt rõ ràng.

Tax deduction là số tiền để giảm đi thu nhập bị đánh thuế, và có 2 loại: standard deduction and itemized deduction. Ta có thể chọn standard deduction do Sở Thuế quy định, hoặc nếu các chi phí cả năm được phép trừ thuế mà lớn hơn standard deduction thì nên chọn itemized deduction.

Tax credit là tiền trực tiếp được trừ vào số thuế theo quy định, áp dụng sau khi đã chiết tính ra thuế. Thí dụ: cha mẹ có con gởi nhà trẻ để đi làm có thể được tax credit $2,000.

Thí dụ để minh họa:

A và B là cặp vợ chồng khai thuế chung, có con gởi nhà trẻ, thu nhập trong năm là $100,000, và nằm trong khung thuế (tax bracket) 25%.

Income (thu nhập): $100,000

Standard tax deductions (giảm thuế): $24,000

Taxable income (thu nhập bị đóng thuế): $100,000 – $24,000 = $76,000

Tax owed (Thuế chiết tính do Sở Thuế): $15,060

Tax credits (tín thuế) (vì có con gởi nhà trẻ): $2,000

Net Tax owed (Thuế phải đóng): $15,060 – $2,000 = $13,060

Tax credit thường có lợi hơn vì được trừ thẳng vào số tiền thuế đã quy định. Còn tax deduction chỉ làm giảm bớt số thu nhập phải đóng thuế để có mức thuế thấp hơn, nhưng còn tùy thuộc vào khung thuế (tax bracket) nữa.