Khi doanh nghiệp mở lại

Sau đây là vài thắc mắc về trợ cấp thất nghiệp khi nhiều tiểu bang đã cho các doanh nghiệp mở cửa lại. Chúng tôi không tìm được hướng dẫn chung cho mọi tiểu bang, nhưng hầu như các địa phương đều áp dụng những quy tắc căn bản giống nhau. Xin cùng tìm hiểu:

  1. Khác biệt giữa trợ cấp thất nghiệp thông thường và trợ cấp mở rộng theo luật CARES

– Trợ cấp thất nghiệp thông thường (Regular unemployment benefits) là thu nhập tạm thời được cấp hàng tuần cho những người mất việc không phải do phạm lỗi. Muốn đủ điều kiện để được trợ cấp thất nghiệp thông thường, người đó phải đủ khả năng và sẵn sàng làm việc cũng như nhận bất cứ việc làm nào thích hợp được giới thiệu. Nếu người đó từ chối không trở lại làm việc mà không có lý do chính đáng, hoặc là thấy tiền trợ cấp thất nghiệp lớn hơn lương bổng do công việc thường làm, thì sẽ bị từ chối trợ cấp thất nghiệp.

– Trợ cấp mở rộng do đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance – “PUA”) Đây là chương trình trợ cấp riêng biệt để giúp những người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thông thường trong đại dịch COVID-19, gồm những cá nhân tự làm chủ công việc, những người làm khoán độc lập và công nhân bán thời gian (làm dưới 680 giờ) và những người khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

  1. Chủ doanh nghiệp mở cửa lại kêu nhân viên đi làm. Nếu nhân viên từ chối không trở lại làm thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Xem thêm:   Những người từ Tuyệt Tình Cốc (kỳ 2)

Tuy các đơn xin trợ cấp thất nghiệp được cứu xét mỗi tuần trên căn bản từng trường hợp một, nhưng thường thì ai từ chối không chịu đi làm trở lại sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa, trừ khi người đó có lý do chính đáng để từ chối công việc. Nếu người đó không thể làm việc tại nhà trong mùa đại dịch, thì các lý do chính đáng có thể là:

– Có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng theo định nghĩa của CDC;

– Sinh sống trong một gia đình với người có nguy cơ cao mắc bệnh;

– Đang chăm sóc trực tiếp cho một người có nguy cơ cao mắc bệnh;

– Được yêu cầu làm tại một nơi không tuân thủ các hướng dẫn do Bộ Lao động, Bộ Y tế liên bang, tiểu bang ban hành mà không có lựa chọn được làm tại nhà.

Nếu vì những lý do khác mà không trở lại làm việc được trong đại dịch Covid-19, người đó có thể xin trợ cấp mở rộng (xem các câu hỏi bên dưới).

  1. Chủ mở lại doanh nghiệp, tôi được gọi đi làm nhưng tôi không trở lại làm nên mất trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang. Vậy tôi còn đủ điều kiện hưởng PUA (Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch)?

Nếu bạn bị mất trợ cấp thất nghiệp thông thường vì không sẵn sàng làm việc, nhưng lý do bạn không đi làm là do trực tiếp ảnh hưởng bởi COVID-19 thì bạn có thể được hưởng PUA. Chẳng hạn: phải chăm sóc một đứa trẻ trong gia đình không thể đến trường hoặc nhà trẻ vì trường đóng cửa do đại dịch COVID-19.

  1. Hãng thuộc loại thiết yếu (essential), mở cửa hoạt động nhưng tôi cảm thấy nơi làm không được an toàn. Vậy có đủ điều kiện xin trợ cấp thất nghiệp thông thường hoặc PUA?
Xem thêm:   Làm mới phòng bếp

Đủ điều kiện được xác định trên căn bản từng trường hợp một, nhưng đây không phải là một trường hợp đơn giản, và Sở Thất nghiệp cần tìm hiểu với bạn và với chủ nhân về các sự kiện.

Nếu nơi làm việc không tuân thủ chỉ dẫn của Bộ Lao động, Bộ Y tế Liên bang, tiểu bang, và bạn không làm việc được từ nhà, thì bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu nơi làm việc có tuân thủ các chỉ dẫn, mà bạn từ chối làm việc thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ khi có lý do khác chính đáng, như có nguy cơ cao nhiễm bệnh nặng COVID-19, hoặc đang chăm sóc cho người có nguy cơ cao trong cùng gia đình.

  1. Chủ doanh nghiệp không thiết yếu (non- essential) đã được vay PPP (Payment Protection Progam) hoặc cho nhân viên trở lại làm việc hay trả lương cho nhân viên dù làm ít việc hay không làm việc tại nhà. Tôi có thể từ chối lương hoặc không trở lại làm trong khi tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp?

Khi bạn nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, bạn phải thành thực khai có được chủ gọi lại làm việc (hoặc được vào lại danh sách trả lương) hay không. Nếu bạn được gọi đi làm hoặc trả lương từ một doanh nghiệp không thiết yếu liên quan đến làm việc tại nhà (và bạn có thể làm từ xa) thì bạn phải nhận làm HOẶC đủ điều kiện nhận trợ cấp mở rộng và làm đơn xin PUA.

Xem thêm:   Drones

Bạn phải tường trình tiền lương mỗi tuần khi khai xin trợ cấp thất nghiệp để Sở Thất nghiệp quyết định.

Khi tiền lương của bạn trong một tuần lễ nào đó có thể cao hơn tiền trợ cấp thất nghiệp thì bạn không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tuần nữa (kể cả số phụ thêm $600 mỗi tuần cho đến hết tháng 7).

HN

Nguồn: https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19