Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị.

Tiêu chuẩn được hưởng Medicare:

-Người đi làm có đóng thuế An sinh Xã hội và tạo được 40 tín chỉ, được 65 tuổi. Người không có đi làm nhưng kết hôn với người có đủ tín chỉ cũng sẽ hội đủ điều kiện xin Medicare ở tuổi 65.

– Ðối với người nhận chi phiếu SSDI (quyền lợi tàn tật An Sinh Xã Hội) thì 24 tháng sau,  Medicare sẽ có hiệu lực.  Ngoại trừ những vị mang bệnh thận giai đoạn cuối cùng hay Lou Gehrig›s Diease (amyotrophic lateral sclerosis hay còn là chứng teo cơ) thì Medicare sẽ có hiệu lực khi hồ sơ bệnh tật được chấp thuận.

Medicare có 4 phần

  1. Phần A hay còn gọi là bảo hiểm bệnh viện, chi trả chi phí khi nhập viện và một số dịch vụ theo dõi bệnh. Tiền thuế Medicare đóng trong lúcđi làm tài trợ cho bảo hiểm này. Do đó không phải đóng bảo phí hàng tháng.

Medicare Phần A chi trả những dịch vụ như:

-Chăm sóc tại bệnh viện

-Bệnh nhân nội trú:

-Chi phí giường bệnh (ở chung phòng với một bệnh nhân khác)

-Thức ăn lúc nằm bệnh viện

-Dịch vụ điều dưỡng

-Thuốc men và vật dụng y khoa trong thời gian nằm viện.

Trong năm 2021, khi nhập viện phải đóng ngay $1,484.00 khấu trừ cho mỗi giai đoạn nằm nhà thương  từ ngày 1 đến ngày thứ 60.

Ngày 61 đến ngày 90 bệnh nhân chịu trách nhiệm phụ đóng $371.00 mỗi ngày nằm viện.

Thông thường sau thời gian chữa trị và nếu bác sĩ nhận thấy bệnh nhân cần chăm sóc y tế, bác sĩ có thể giới thiệu người này sang viện điều dưỡng chuyên nghiệp. Trong 20 ngày đầu tiên ở nơi này, bệnh nhân không phải đóng một lệ phí nào cả.

Xin ghi nhớ rằng Medicare không chu toàn sự chăm sóc dài hạn, do đó nếu bệnh nhân ở lâu hơn ở viện điều dưỡng chuyên nghiệp thì sẽ chịu trách nhiệm phần phụ đóng cho tới ngày thứ 100.

Sau ngày thứ 100 bệnh nhân sẽ phải trả 100% y tế phí bằng tiền túi của mình.

Khi được xuất viện, Medicare phần A cũng thanh toán các phí tổn chăm sóc sức khỏe tại nhà (home health care) và chăm sóc cho người hấp hối (hospice care).

  1. Phần B

Phải đóng $148.50 bảo phí phần B mỗi tháng trong năm 2021. Tiền deductible trong năm 2021 là $203.00. Sau khi đã đóng tiền deductible trong năm, bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm 20% trên y tế phí.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 29 tháng 7 năm 2021

Số bảo phí $148.50 dành cho những cá nhân có thu nhập dưới $88,000.00/năm hay một vợ chồng có thu nhập ít hơn $176,000.00/năm. Ðối với những người có thu nhập cao hơn; đính kèm theo đây là bản ghi số tiền phải đóng:

Medicare Part B Income-Related Monthly Adjustment Amounts

Kể từ năm 2007, bảo phí Phần B hàng tháng của người thụ hưởng dựa trên thu nhập của người đó. Các khoản điều chỉnh hàng tháng liên quan đến thu nhập này ảnh hưởng đến khoảng 7% những người có Medicare Phần B. Tổng phí bảo hiểm Phần B năm 2021 cho những người thụ hưởng thu nhập cao được trình bày trong bảng sau:

Tổng phí bảo hiểm Phần B năm 2021 cho những người thụ hưởng thu nhập cao được tính như sau:

Mức bảo hiểm dành cho những người thụ hưởng có thu nhập cao đã kết hôn / hay sống như vợ chồng tại bất kỳ thời gian nào trong năm chịu thuế, nhưng khai hồ sơ thuế riêng biệt như sau:

Những dịch vụ Medicare phần B chi trả gồm có các dịch vụ thù lao bác sĩ, khám ngoại chẩn và những dịch vụ y tế khác mà phần A không bảo hiểm cũng như những dịch vụ phòng ngừa bệnh tật.

Bất cứ người nào từ 65 tuổi trở lên, là công đân Hoa Kỳ, hoặc thường trú nhân sống tại Mỹ 5 năm liên tục đều có thể ghi danh mua phần B cho dù không đủ điều kiện hưởng Phần A truyền thống.

Đối với những người cao tuổi thì sau đây là mốc thời gian để ghi danh vào chư?ng tr?nh b?o hi?m y t??Medicare:ơng trình bảo hiểm y tế Medicare:

Người chưa lãnh tiền hưu bổng An sinh Xã hội (còn đang đi làm hay đã nghỉ việc) thì ba tháng trước ngày sinh thứ 65, liên lạc với sở An Sinh Xã Hội để làm thủ tục ghi danh. Có thể nạp đơn trực tuyến tại www.socialsecurity.gov

hay gọi số điện thoại 1-800-772-1213 làm cuộc hẹn để được phỏng vấn qua điện thoại.

Ba tháng trước và 3 tháng sau sinh nhật 65 tuổi (tổng cộng 7 tháng) là thời hạn để có thể ghi danh vào chương trình Medicare. Ðó còn gọi là thời kỳ ghi danh nguyên thủy.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 29 tháng 7 năm 2021

Medicare sẽ có hiệu lực ngay trong tháng được 65 tuổi nếu ghi danh trong thời hạn ba tháng trước đó.

Nếu ghi danh trong tháng được 65 tuổi hay trong vòng 3 tháng sau đó thì bảo hiểm Medicare sẽ bị trì trệ.

Tháng nạp đơn trong thời hạn nguyên thu

Nếu bản thân đang có bảo hiểm y tế tại nơi làm việc hay có bảo hiểm nhờ bảo hiểm sức khoẻ của người hôn phối thì tạm thời có thể từ chối phần B. Khi không còn bảo hiểm y tế qua công việc làm, lúc bấy giờ có thể trở lại sở An sinh Xã hội để ghi danh vào phần B trong giai đoạn ghi danh đặc biệt. Thời hạn này kéo dài 8 tháng kể từ ngày chấm dứt bảo hiểm y tế ở sở làm.

Vì lý do gì không ghi danh kịp thời vào phần B thì mỗi năm từ 1 tháng Giêng đến 31 tháng Ba, có thể nạp đơn xin hay mua Medicare ở thời kỳ ghi danh tổng quát. Cứ mỗi 12 tháng ghi danh trễ sẽ bị phạt 10% trên số bảo phí (trừ trường hợp đặc biệt nêu trên).

Medicare phần B trang trải những chi phí dịch vụ y tế, những dịch vụ cần thiết cho phương diện y lý cũng như một số dịch vụ phòng ngừa bệnh tật.

Người được Medicare phần A và B (gọi là Medicare truyền thống) thông thường, cần phải mua thêm Medicare Supplement (hay còn gọi là Medigap).

Medigap do các hãng bảo hiểm tư bán. Medigap giúp chi trả phần Medicare nguyên thủy không trả.

Cần lưu ý, thông thường các khế ước Medigap không có bảo hiểm chăm sóc dài hạn, răng, mắt cũng như kiếng thuốc hay máy trợ thính hoặc dịch vụ điều dưỡng tư nhân.

Có một chọn lựa khác là ghi danh vào chương trình Medicare part C.

  1. Phần C cònđược gọi là Medicare Advantage.

Công ty bảo hiểm tư, hợp đồng với cơ quan Center of Medicare and Medicaid services để cung cấp những dịch vụ lợi ích như A và B. Medicare Advantage bao gồm:

Health Maintenance Organizations, Preferred Provider Organizations, Private Fee-for-Service Plans, Special Needs Plans, và Medicare Medical Savings Account Plans.

Hầu hết Medicare Advantage cung cấp chương trình mua thuốc theo toa.

  1. Phần D cung cấp bảo hiểm về thuốc có kê toa cho bất cứ ai có Medicare. Tuy nhiên phải tham gia vào một chương trình mua thuốc phải để được bảo hiểm về thuốc.
Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 29 tháng 7 năm 2021

Hầu hết các chương trình về thuốc PDP đòi hỏi bảo phí hàng tháng, tiền khấu trừ hàng năm và tiền phụ đóng vào chi phí mua thuốc.

Những vấn đề tài chánh của Medicare liên quan đến thu nhập của người thụ hưởng.

Một người có hưu bổng An sinh Xã hội ít hơn chi phiếu SSI và tài sản ít hơn $2,000.00 có thể nạp đơn xin trợ cấp lợi tức bổ sung, và qua đó sẽ được hưởng Medicaid.

Medicaid sẽ giúp trang trải hầu hết các chi phí mà Medicare không trả.

Nếu tổng số thu nhập của người hưởng Medicare cao hơn chi phiếu SSI, nhưng ít hơn $1,061.00/tháng hoặc đôi vợ chồng có thu nhập $1,457.00/tháng sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình QMB (Qualified Medicare B) để được giúp đỡ chi trả tiền bảo phí phần B, deductible và 20% phụ đóng.

Một cá nhân  có thu nhập dưới mức $1,296.00/tháng hay đôi vợ chồng có số thu nhập $1,744.00/tháng sẽ đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Specified Low-income Medicare beneficiary. SLMB sẽ giúp chi trả bảo phí phần B hằng tháng. Phần còn lại người hưởng Medicare chịu trách nhiệm phần deductible và phần phụ đóng 20%.

Chương trình Medicare Saving programs trong đó có QMB và SLMB cũng có quy định về tài sản:

-Một người không được có tài sản quá $7,860.00 và một đôi vợ chồng không được có quá $11,800.00.

Là người vừa có Medicare và Medicare Saving programs được xem là Dual Eligible. Với cách sắp xếp này thì với phần mua thuốc theo toa, quý vị sẽ được hưởng sự hỗ trợ của chính phủ như sau:

Trong năm 2021: $3.70 cho toa thuốc thường và $9.20 cho toa thuốc hiệu.