Hỏi

Xin bà cho tôi hỏi:

1/ Có phải tiền hưu là từ tiền đóng thuế trong thời gian đi làm của một nhân viên?

2/ Đóng thuế nhiều thì tiền hưu nhiều?

3/ Vậy những người làm nails (sau 10 năm), hàng năm có khai thuế và đóng thuế thì có lãnh đ??cược tiền hưu khi đ???i?uủ điều kiện?

4/ Có phải những người khai thuế mẫu W2 mới đ??cược lãnh hưu, còn những người khai theo mẫu 1099 thì không đ??cược?

Xin cám ơn bà.

Trả lời

Khi đi làm, chúng ta có thu nhập từ công việc làm, được gọi là earned income. Người đi làm và nhận lương định kỳ, trên check lương có ghi rõ phần khấu trừ để đóng thuế vào các nguồn thuế khác nhau. Ðối với thuế lợi tức liên bang thì mức khấu trừ trên chi phiếu lương tuỳ thuộc vào lời khai của người làm việc dựa trên mẫu W 4. Trên mẫu W 4, người này sẽ ghi rõ tình trạng gia cảnh của mình và có bao nhiêu người sống lệ thuộc vào tài chánh của người đi làm.

Một khoản tiền (tỷ lệ 7.65%, bao gồm 6.2% đóng vào quỹ ASXH và 1.45% đóng vào quỹ Medicare) được công ty khấu trừ trên chi phiếu lương của người làm việc để đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare. Ngoài ra, công ty còn góp một khoản tương đương như vậy vào quỹ ASXH cho nhân viên. Tóm lại, 13.50% trên số lương của người làm việc sẽ được đóng góp vào quỹ An sinh xã hội và Medicare.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 23 tháng 9 năm 2021

Theo quy định của cơ quan An sinh xã hội, trong năm 2021, nếu một người đi làm có tiền lương tối thiểu là $5,880.00 sẽ tạo được 4 tín chỉ ASXH. Khi có đủ 40 tín chỉ là hội đủ điều kiện xin quyền lợi An sinh xã hội, Tiền hưu bổng sẽ tuỳ thuộc vào thời gian làm việc và tiền lương cao hay thấp. Lưu ý cho dù mức lương có cao bao nhiêu thì mỗi năm cũng chỉ tạo được 4 tín chỉ mà thôi.

Ðiều cần biết là cơ quan An sinh xã hội cũng quy định mức tối đa mà một người phải đóng vào quỹ ASXH. Mức lương tối đa trong năm 2021 là $142,800.00. Nếu đạt được mức lương tối đa này, người đi làm không phải đóng 6.2% vào quỹ ASXH nữa mà chỉ có trách nhiệm đóng 1.45% vào quỹ Medicare. Xin nhớ, kể từ năm 2013, một cá nhân có mức thu nhập cao hơn $200,000.00 hay vợ chồng khai thuế chung có mức thu nhập cao hơn $250,000.00 thì phải cộng thêm 0.9% vào phần thuế Medicare.

Trên đây là nói về nguyên tắc đóng thuế An sinh xã hội cho những người nhận được W 2.

Sau đây xin nói đến những vị tự làm chủ lấy công việc của mình và khai thuế bằng mẫu 1099. Người nầy được lãnh toàn bộ thu nhập mình có được và không trừ bất kỳ một khoản thuế nào. Cho đến lúc khai thuế, sau khi trừ hết những chi phí cho công việc thì số còn lại là số thu nhập ròng.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 23 tháng 9 năm 2021

Từ thu nhập ròng này, người đi làm sẽ đóng thuế lợi tức và thuế An sinh xã hội. Người khai thuế với mẫu 1099 đóng hai vai trò quan trọng: vừa là nhân viên vừa là chủ nhân. Vì vậy người này sẽ có trách nhiệm đóng 13.50% trên số thu nhập ròng của mình.

Khi đóng thuế đủ 4 tín chỉ hằng năm, và đạt tối thiểu 40 tín chỉ, người tự làm chủ công việc của mình cũng hội đủ tiêu chuẩn xin quyền lợi An sinh xã hội giống như người lãnh W 2.

ANGIE HO QUANG