Hỏi

Tôi định cư tại Mỹ được 8 năm và cũng làm việc chừng ấy năm. Tôi chưa có quốc tịch Mỹ và do thu nhập thấp, tôi có thể xin Medicare không? Nếu được, tôi cần phải làm hồ sơ như thế nào? Cám ơn bà.

Trả lời

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho những người tuổi trên 65, hoặc tàn tật (sẽ được hưởng Medicare sau 24 tháng tính từ ngày nhận lãnh chi phiếu SSDI) Một trong những tiêu chuẩn khác để được hưởng Medicare là phải có 40 tín chỉ An sinh xã hội quy ra độ 10 năm làm việc.

Khi đến tuổi 65, có tối thiểu 40 tín chỉ của bản thân mình hay nếu có gia đình thì người không đủ điều kiện tín chỉ có thể dựa vào số tín chỉ của người hôn phối để có thể tham gia vào chương trình Medicare.

Bên cạnh đó, người 65 tuổi, không có gia đình, chưa là công dân Hoa Kỳ, không có đủ số 40 tín chỉ An sinh xã hội có thể mua Medicare như một chương trình bảo hiểm y tế bình thường. Một tiêu chuẩn khác để mua Medicare là người này phải sống ở Mỹ ròng rã 5 năm trước khi được 65 tuổi. Medicare gồm có những phần chánh như A, B và D. Ðối với người mua Medicare thì người này phải trả bảo phí từng phần riêng biệt. Trong năm 2021 số bảo phí các phần A và B được kê ra như sau:

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 10 tháng 11 năm 2022

Part A: 471.00 tháng

Part B: 148.50 tháng

Phần D sẽ tuỳ thuộc vào chương trình mà mình chọn.

Ðối với trường hợp của ông/bà, tuy chưa đủ 40 tín chỉ nhưng nhờ có đi làm 8 năm quy ra được 32 tín chỉ thì nếu muốn mua Medicare thì chính phủ có giảm số bảo phí phần A là: có từ 30 đến 39 tín chỉ thì số bảo phí phần A sẽ là $259.00/tháng trong năm 2021.

Nếu là công dân Hoa Kỳ ông/bà sẽ được hưởng SSI đi kèm với Medicaid. Sau khi có Medicaid thì ông /bà cũng sẽ được Medicare.

Angie Hồ Quang