Một tờ nữa thôi là xong

Bóc cho hết những mơ mòng ngày chung

Ngoài sân còn chiếc lá đông

Ðợi mùa vui đã chịu từng nỗi thu

 

Một tờ nữa thôi bóc đi

Bão cuồng, lũ quét chia ly bao rồi

Sao còn lạnh tiếng xa khơi

Nhắc làm chi chuyện trở trời gió đông

 

Một tờ nữa thôi là xong

Là thêm một gợn sóng trong mắt người

Không tài nào diễn trò vui

Chờ xuân,vèo, chiếc lá rơi mút mùa

Đinh Cường

NHC