Ta uống.

Rượu phạt hay

Rượu mời?

Uống.

Cách nào cũng

… chết queo thôi.

 

Làm sao nhả hết?

Thổi bay hết.

Một tỷ chung, và

Cả ly bôi

 

 

Mặt cứ đỏ

Ta say lần cuối

Chẳng gương soi cũng thấy mặt trời.

Thôi.

Nói chi thêm

Lời đã nhạt.

Chẳng thấm gì đâu

Một chút

Hơi.

 

Mà hơi…

Cũng có khi hết thở.

Ta bỏ đi rồi.

Mời.

Phạt. Với ai?

Photos: from Internet

LCG