Mười năm, chưa cuộc tình tròn

Miên canh- cõi tịch- đầu non- nguyệt chờ

Mai về- dựng núi- đề thơ

Xé mây ngũ sắc

Lập tờ: di ngôn…

 

một phương em về

 

Bài thơ viết, mực chưa khô

Bóng em chừng đã mơ hồ khói sương

Ta thân ngựa, phi dặm trường

Cũng không đuổi kịp, một phương: em về…

Đinh Cường

XT