Houston, TX – Luật bầu cử tiểu bang Texas cho phép tất cả cư dân từ 65 tuổi trở lên — cũng như những người ở xa quận trong thời kỳ bầu cử, hoặc những người khuyết tật nếu có yêu cầu — có thể bỏ phiếu bằng thư.

Ðể nhận được phiếu bầu bằng thư cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ ngày 14/7, các cử tri phải gửi đơn xin phiếu bầu bằng thư đến Nha Hành Chánh trước Ngày 02/7. Khi đơn xin được phê duyệt, phiếu bầu bằng thư sẽ được gửi đến các cử tri không trễ hơn bảy ngày, sau khi các đơn xin được nhận.

Có 524,219 người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3/2020, trong số đó có 53,910 lá phiếu bầu bằng thư.

Thứ Hai, 15/6 là ngày cuối cùng để ghi danh đi bầu cử chung kết sơ bộ 2020. Thứ Hai, 29/6 là ngày đầu tiên cử tri trực tiếp đi bầu cử sớm. Thứ Năm, 02/7 là ngày cuối cùng để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ 2020. Thứ Sáu, 10/7 là ngày cuối cùng cử tri trực tiếp đi bầu cử sớm. Thứ Ba, 14/7 là ngày bầu cử chính của cuộc bầu cử chung kết sơ bộ 2020.

Cử tri đi bỏ phiếu tại đơn vị 149 của thành phố Houston, khu vực có đông người Mỹ gốc Việt

HNS