Mua bảo hiểm nhân thọ là cung cấp sự an toàn cho người thân sau này khi bạn không còn đó để chăm sóc họ. Khi bạn mất đi, gia đình có thể dùng tiền tử tuất đó để chi trả việc mai táng, trả tiền nhà, tiền học và các chi phí khác.

Có hai loại bảo hiểm chính: Term life insurance và permanent insurance.

Term life insurance giản dị nhất, chỉ bảo hiểm trong một giai đoạn đời người – chẳng hạn 10, 20, 30 năm – và còn được gọi là “pure life insurance” vì chỉ để che chở người thân trong trường hợp bạn mất sớm. Nếu bạn qua đời trong giai đoạn đó, người thân sẽ nhận được tiền bảo hiểm (tử tuất – death benefit), và không còn giá trị nào khác. Tiền bảo phí (premium) thường là rất thấp, và không thay đổi suốt trong giai đoạn bảo hiểm.

Permanent insurance phức tạp và giá cao hơn, nhưng có thêm phúc lợi. Hình thức phổ biến và đơn giản nhất là Whole life, một dạng bảo hiểm suốt đời, và có bao gồm luôn một phần tiền đầu tư gọi là cash value. Cash value tăng dần, và được hoãn đóng thuế.

Bạn có thể xin vay tiền từ trương mục whole life (phải chịu tiền lời), hoặc ngưng bảo hiểm (surrender) để rút tiền ra. Nếu chưa trả hết tiền vay (và tiền lời) thì tiền tử tuất bị giảm; còn nếu ngưng bảo hiểm thì không còn được che chở nữa.

Whole life phức tạp hơn term life insurance, với những điểm chính:

– Bảo phí không thay đổi trong suốt thời gian bạn còn sống;

– Tiền tử tuất được bảo đảm;

– Cash value tăng theo một tỷ lệ được bảo đảm.