Hai từ ngữ này ngày nay rất thông dụng trong sinh hoạt đời thường nhưng đôi khi được dùng lẫn lộn, vì cả hai đều là những hình thức tín dụng được nhiều người dùng. 

Loan là số tiền, là tài sản hoặc các thứ đồ vật… được đem cho một người hoặc một tổ chức mượn với lời hứa sẽ trả lại, thường phải đóng tiền lời và các lệ phí. Thời hạn của một loan tùy thuộc vào tính chất cũng như thỏa thuận của các bên liên hệ, và thường có hoặc không có thế chấp.

Loan có nhiều loại: Secured và unsecured loans, student loans, mortgage loans, business loans, auto loans…

Mortgage vừa là món nợ vừa là một hình thức loan có thế chấp. Nó còn được gọi là “liens against property” hoặc “claims on property”, đòi hỏi dùng một tài sản làm thế chấp, với số tiền nợ được định trước từng kỳ phải trả. Mortgage thường là phương tiện để cho những cá nhân có thể làm chủ được một tài sản mà không phải trả ngay toàn bộ giá cả. Trong một mortgage, tài sản được thế chấp cho ngân hàng, để ngân hàng được quyền sở hữu tài sản đó. Nếu con nợ không trả được tiền theo đúng thỏa thuận, ngân hàng có thể tịch thu tài sản, hoặc đem bán để trả cho số nợ còn thiếu.

Mortgage có nhiều loại: Fixed rate mortgages, interest-only mortgages, reverse mortgages…