Hỏi

Vợ lãnh tiền teacher retire $700/tháng. Khi chồng retire lãnh $1,300/tháng. Khai ăn theo chồng sẽ lãnh được bao nhiêu?

Trả lời

Người đi làm có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare, khi tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội và đến độ tuổi hưu sẽ nhận được quyền lợi hưu trí An sinh xã hội. Số tiền hưu đương sự sẽ được nhận bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào thời gian làm việc và mức độ đóng góp vào quỹ An sinh xã hội dựa trên mức thu nhập. Biết rằng mỗi khi nhận được chi phiếu lương thì chủ nhân đã tự động khấu trừ 7.65% trên số lương để đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare.

Trong trường hợp người ấy có gia đình thì người hôn phối trong nhiều tình huống có thể ăn theo hồ sơ hưu bổng của người làm việc chính trong gia đình.

Thứ nhất người vợ hay chồng phải có tuổi tối thiểu là 62. Con số được ăn theo là bao nhiêu cũng được áp dụng theo số tuổi lúc làm hồ sơ. Người phối ngẫu xin ăn theo ở tuổi 62 chỉ nhận được 35% số tiền hưu của người kia so với người chờ đến tuổi hưu toàn phần sẽ nhận được đến 50% tiền hưu của người chồng hay vợ.

Thứ hai, nếu người hôn phối cũng nhận được hưu bổng trên chính hồ sơ làm việc của mình, và nếu số tiền ấy ít hơn số tiền đáng được hưởng trên hồ sơ ăn theo thì ưu tiên sẽ lãnh phần của mình trước, kế đến sẽ nhận phần sai biệt cho đủ số quyền lợi ăn theo.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Nếu người phối ngẫu có số hưu bổng bằng hay cao 35% hay 50% của người chồng hay vợ thì sẽ không có điều kiện ăn theo.

Áp dụng công thức vừa trình bày ở trên thì nếu đôi vợ chồng đều lãnh tiền hưu An sinh xã hội thì trường hợp chồng được $1,300.00/tháng, giả thiết bà vợ đang ở tuổi hưu toàn phần đang lãnh $700.00 /tháng. $700 của bà vợ cao hơn 50% của $1,300.00 do đó bà vợ chỉ lãnh riêng phần hưu của mình mà thôi.

Ðể trả lời câu hỏi của ông. Vợ của ông đang lãnh tiền hưu TRS của sở học chánh. Với trường hợp này, thay vì mỗi đồng tiền hưu sẽ ảnh hưởng trên quyền lợi ăn theo thì sở An sinh xã hội chỉ dùng có 2/3 số tiền bà nhận được từ Teacher Retirement System để cứu xét phần ăn theo.

Kết quả sẽ như thế này, nếu là người ở độ tuổi hưu toàn phần, bà nhà sẽ hội đủ điều kiện xin ăn theo trên số tiền hưu của ông. Và thay vì dùng trọn số $700.00 chính phủ chỉ dùng 2/3 của số $700.00 cho ra con số $466.66 để tính toán. Thế thì số 50% của $1,300.00 là $ 650.00

$650 trừ cho $466, bà nhà sẽ nhận được $184.00 trên hồ sơ ăn theo An sinh xã hội  của ông. Tóm lại bà nhà sẽ nhận được hai chi phiếu hàng tháng:

  1. $700 from TRS và
  2. $184.00 là số tiền ăn theo