Hỏi

Thưa bà, tiền trợ cấp thất nghiệp có được coi là thu nhập để khai thuế và được tính là 4 credit/năm không? Xin cám ơn bà.

Trả lời

Nói đến thu nhập chúng ta phải phân biệt giữa Earned Income và Unearned Income. Earned Income là thu nhập nhận được từ công việc mà người đi làm trực tiếp tạo ra. Earned Income bao gồm người đi làm lãnh lương theo hệ thống lương bổng, bộ phận nhân sự của công ty đã khấu trừ thuế An sinh xã hội và thuế liên bang trên chi phiếu lương.

Những người lãnh lương định kỳ, mỗi năm sẽ nhận được mẫu W2 cho biết tổng số thu nhập cần khai thuế là bao nhiêu?

Thành phần thứ hai là người tự làm chủ cơ sở thương mại, thí dụ chủ tiệm ăn, hoặc những người đi làm mà chủ nhân không trừ bất cứ khoản thuế nào trên số tiền mình nhận được và hàng năm sẽ dùng mẫu 1099 để đi khai thuế.

Ðối với người nhận được mẫu W2 hằng năm thì việc khai thuế tương đối đơn giản hơn vì công ty đã tự động khấu trừ 7.65% trên số lương để đóng vào quỹ An sinh xã hội. Song song đó, công ty cũng đóng 7.65 % khác tương xứng với số đóng góp của người đi làm vào quỹ An sinh xã hội cho nhân viên này. Trái lại, người khai thuế theo mẫu 1099 được lãnh khoán số thu nhập mình có được và không khấu trừ khoản thuế nào. Ðến khi khai thuế, sau khi trừ hết những chi phí cho công việc này thì số còn lại là thu nhập ròng. Từ thu nhập ròng này người đi làm sẽ đóng thuế lợi tức và thuế An sinh xã hội là 13.50% trên số thu nhập ròng của mình.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 3 tháng 2 năm 2023

Trong năm 2021, khi người đi làm đóng thuế An sinh xã hội dựa trên số thu nhập tối thiểu $5,880.00 thì tạo được 4 tín chỉ An sinh xã hội.

Loại thu nhập thứ hai không dựa vào công việc do mình làm ra thì được xếp loại là Unearned Income. Thí dụ như tiền hưu bổng, tiền lời trên các việc đầu tư, trợ cấp thất nghiệp. Phần thu nhập này có khai thuế lợi tức nhưng không phải đóng thuế An sinh xã hội.

Trợ cấp thất nghiệp có đóng thuế lợi tức nhưng không có đóng thuế An sinh xã hội vì vậy không tạo được tín chỉ An sinh xã hội.

Angie Hồ Quang