Không nghĩa vụ nào khẩn cấp hơn việc bày tỏ lòng biết ơn.

James Allen

Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, mà còn là mẹ của mọi đức hạnh khác.

Marcus Tullius Cicero

Gấm vóc mà xé rách từng mảnh, không bằng vải thường mà còn nguyên.

Bão Phác Tử