Gói cứu trợ cuối cùng đã đến, nhưng chỗ có chỗ không. Nó cũng như con người, chọn nơi “quen biết” để trình diện. Nếu bạn đủ kiên nhẫn chờ, có thể cháu nội hoặc cháu cố bạn sẽ lãnh giúp bạn…