Biếm Họa

//Biếm Họa

Political cartoons

Vương Nghị

"Trung Quốc chưa bao giờ có ý định thách thức hay thay thế Mỹ, cũng như đối đầu toàn diện với Mỹ". Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị

2020-07-24T15:50:09-05:00July 24th, 2020|