Kết quả bàu cử tại Mỹ vẫn còn đang nhiều tranh cãi. Không thể so sánh với sự ưu việt của Việt Nam. Việc thăm dò và kết quả chỉ trong nháy mắt.