Bài này hướng dẫn bạn cách “né” để lộ tin tức cá nhân trên Google, Apple.

Rất nhiều nơi cho phép bạn đổi địa chỉ nhà thành địa chỉ PO Box, hoặc bỏ đi số điện thoại, một phần của số an sinh xã hội nhưng bạn phải biết đặt câu hỏi đến đúng nơi.

Bạn cũng có thể yêu cầu thay đổi địa chỉ nhà trong hồ sơ của bạn bằng một địa chỉ PO Box, tùy theo từng thành phố và tiểu bang, tuy nhiên hình chụp (mugshot) khó bị xóa bỏ.

Yêu cầu Google che giấu nhà của bạn trên Google Maps, Street View bằng cách: Mở ra Google Maps và Street View. Tìm hình nhà trên Street View mà bạn muốn làm mờ.

Ở bên phía phải bấm chọn “Report a problem” sau đó chọn Submit.