Ông Phó Tổng Giám đốc An ninh Vasu Jakkal của Microsoft nói: “Không ai thích mật mã vì không tiện lợi và bọn người xấu dễ tấn công chúng ta”. Nhận xét về mật mã cho thấy nó không đủ sức bảo vệ người dùng dù chúng ta có áp dụng two-factor authentication. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật sinh học behavioral biometrics

Behavioral biometrics, ngay cả với hệ thống mobile, sử dụng hàng ngàn điểm khác nhau (như cách dùng điện thoại, cách bấm điện thoại, đánh bao nhiêu chữ trong một phút…) để làm mật mã.