Ngoài Youtube, bạn có thể vào các trang web này:

* Vimeo https://vimeo.com/upgrade?&vcid=35263&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_

campaign=Core_Search_US_EN_Bing_Brand_Alone_Alpha&utm_term=vimeo&utm_content=Vimeo – Exact&gclsrc=3p.ds: Dành cho giới chuyên môn, ngành giáo dục… Không có quá nhiều quảng cáo. Có phim 4K, cho phép bạn lưu trữ phim về máy điện toán của bạn

* Dailymotion https://www.dailymotion.com/us: Đối thủ lâu đời nhất của YouTube. Có phẩm chất phim cao nhất.

* Viddsee https://www.viddsee.com/: Dành cho các bạn thích xem các phim ngắn.

* IGTV https://about.instagram.com/features/igtv: Nếu bạn thích Instagram thì nên ghé IGTV.

* treon https://utreon.com/: Được nhiều người dùng cho là đối thủ cùa YouTube.

* Facebook https://www.facebook.com/: Tuy bị người dùng phê bình về việc bị theo dõi nhưng Facebook có nhiều phim hay.

* Utreon https://utreon.com/: Một đối thủ khác của YouTube.

* 9GAG https://9gag.com/: Dành cho các bạn thích xem phim cũ.

* TED https://www.ted.com/: Dành cho người ham học hỏi.