https://www.newsguardtech.com

Hơn 4,500 cơ quan truyền thông (vào khoảng 95% cơ quan truyền thông trên mạng lưới nhện toàn cầu) được New Guard chấm điểm và các điểm này hiện ra trên đường hướng dẫn (link) tại tất cả trang nhà tra tìm (Google, Facebook, Microsoft, Yahoo …)

New Guard cũng thông báo khuynh hướng tung tin giả của các trang nhà xấu (điểm tin cậy thấp).

Các browser phổ thông đều có thảo trình phụ của New Guard tại đây:

https://www.newsguardtech.com/get-newsguard/