Các chuyên gia an ninh và cả người dùng cho LastPass (https://www.lastpass.com) điểm cao nhất dành cho thảo trình có phiên bản miễn phí cho người dùng trong năm 2020 (cho thảo trình tính tiền không có biên bản miễn phí thì thảo trình 1Password (https://1password.com đứng đầu). Phiên bản tính tiền của LastPass là 35 đô la/năm/một người và 45 đô la/năm (cho gia đình). Mua phiên bản 35 đô la hay 45 đô la/năm có thêm sức chứa 1 GB, có thể chia sẻ LastPass với nhiều người, được dùng YubiKey dễ mã hoá thêm mức độ an toàn, có thể dùng kỹ thuật vân tay,

LastPass miễn phí và trả tiền chạy được trên các hệ thống điều hành Windows, MacOS, Linux, Android, iPhone, iPad. LastPass cũng có phiên bản phụ (không chạy được một mình) cho các browser Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera.

Phiên bản miễn phí của LastPass không giới hạn người dùng về mặt lưu trữ mật mã, tin tức của người dùng, đồng nhất việc “sync” từ máy điện toán để bàn, máy điện toán xách tay, điện thoại thông minh, browser.