Google cho thêm phần Instant Meeting dùng để sắp xếp cuộc hẹn hay sắp xếp cuộc hẹn với nhiều người qua Google Calendar.

Theo TechRadar, người dùng Google Meet có thể tạo một cuộc hẹn ngay lập tức không cần qua phòng Đợi (meet waiting room) một cuộc hẹn vào thời gian trễ hơn, một cuộc hẹn qua Google Calendar.

Với đặc tính này, Google Meet vượt qua hai đối thủ Zoom và Microsoft.