Một cập nhật lớn dành cho người sử dụng Google Maps gồm cả Android Auto. Bạn có thể nói: “Hey Google, let’s drive” để cho chạy Google Maps qua hệ thống Bluetooth trong xe. Google Maps có phần “liếc nhìn, bấm cho chạy, những điều cần thiết cho người dùng trên đường”.