National Association of Enrolled Agents – The NAEA (https://www.naea.org/) có danh sách hơn 10,000 văn phòng chia theo các lãnh vực chuyên môn, địa điểm…

American Institute of CPAs – The AICPA (https://www.aicpa.org/) có hơn 429,000 hội viên trên toàn thế giới.

Internal Revenue Service – The IRS (https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf) có danh sách dành cho những cá nhân, công ty về thuế vụ, có thể tra tìm theo địa điểm, lãnh vực chuyên môn.

Cần đề phòng những nơi:

Không có PTIN (preparer tax identification number). Mạnh dạn hỏi số PTIN của cá nhân, công tỵ.

Không có e-file (electronically filing your tax return).