Apple sẽ tạo ra một chương trình miễn phí trên mạng cho ngành giáo dục đào tạo giúp người học  viết thảo trình dùng Swift và Xcode.

Apple cho biết có thêm 4 sách “Develop in Swift Explorations,” “Develop in Swift AP CS Principles,” “Develop in Swift Fundamentals,” ngay bây giờ trong Books.  Sách “Develop in Swift Data Collections” sẽ có vào cuối năm nay.

Đồng thời, cách dạy học cũng được thay đổi dựa trên các ý kiến   của   học   sinh: Dễ   dàng   tiếp thu cho việc học trên mạng.
Trẻ em từ lớp 4 đến lớp 8 sẽ học qua chương trình Everyone Can Coded dùng trò chơi.

Trẻ em trên 10 tuổi sẽ tham dự “A Quick Start to Code.