Hỏi

Vợ lãnh tiền teacher retire $700/tháng. Khi chồng retire lãnh $1,300/tháng. Nếu tôi muốn khai ăn theo chồng sẽ lãnh được bao nhiêu? Cám ơn bà.

Trả lời

Người đi làm có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare, khi tạo được tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội và đến tuổi hưu sẽ nhận được quyền lợi hưu trí An sinh xã hội.

Số tiền hưu đương sự sẽ nhận được tuỳ thuộc vào thời gian làm việc và mức đóng góp vào quỹ An sinh xã hội dựa trên mức thu nhập.

Biết rằng mỗi khi nhận được chi phiếu lương thì chủ nhân đã tự động khấu trừ 7.65% trên số lương để đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare.

Trong trường hợp người ấy có gia đình thì người hôn phối trong nhiều tình huống có thể ăn theo hồ sơ hưu bổng của người làm việc chính trong gia đình:

  1. Người vợ hay chồng phải có tuổi tối thiểu là 62. Số tiền ăn theo được bao nhiêu cũng tùy thuộc vào độ tuổi lúc làm hồ sơ. Người phối ngẫu xin ăn theo ở tuổi 62 chỉ nhận được 35% số tiền hưu của người kia. Nếu chờ đến tuổi hưu toàn phần sẽ nhận được đến 50% tiền hưu của người chồng hay vợ.
  2. Nếu người hôn phối cũng nhận được hưu bổng trên chính hồ sơ làm việc của mình, và nếu số tiền ấy ít hơn số tiền hưởng trên hồ sơ ăn theo thì sẽ lãnh phần của mình trước, kế đến sẽ nhận phần sai biệt cho đủ số quyền lợi ăn theo. Nếu người phối ngẫu có số hưu bổng bằng hay cao hơn 35% hoặc bằng 50% của người chồng hay vợ thì sẽ không có điều kiện ăn theo.
Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Áp dụng công thức vừa trình bày ở trên, thì chồng được $1,300.00/tháng, vợ đang ở tuổi hưu toàn phần đang lãnh $700.00/tháng. Số tiền $700 của người vợ cao hơn 50% tiền hưu của chồng $1,300.00 (tức $650.00) nên người vợ chỉ lãnh riêng phần hưu của mình mà thôi.

Về câu hỏi của bà, tôi xin trả lời như sau: Bà đang lãnh tiền hưu Teacher Retirement System (TRS) của Sở Học chánh. Với trường hợp này, thay vì mỗi đồng lương hưu sẽ ảnh hưởng trên quyền lợi ăn theo thì sở An sinh xã hội chỉ dùng 2/3 số tiền bà nhận được từ TRS để cứu xét phần ăn theo.

Cụ thể là ở độ tuổi hưu toàn phần, bà hội đủ điều kiện xin ăn theo trên số tiền hưu của ông. Và thay vì dùng trọn số tiền $700.00 chính phủ chỉ dùng 2/3 của $700.00 tức là $466.66 để tính toán. Như vậy $650.00 (50% lương hưu của ông) trừ cho $466.66, bà sẽ nhận được $184.00 ăn theo hồ sơ An sinh xã hội của ông. Tóm lại hằng tháng bà sẽ nhận được hai chi phiếu:

  1. $700 từ TRS
  2. $184.00 là số tiền ăn theo hưu trí của ông.