Hỏi

Hiện tại em sống tại Chicago, Illinois. Em sinh năm 1969 em làm nail đóng thuế được 10 năm, nếu em không còn làm, không đóng thuế nữa, cho đến tuổi hưu toàn phần, em có được hưởng phúc lợi an sinh xã hội không, em nghe nhiều dân nails nói với nhau, làm nail đừng đóng thuế đến già cũng chẳng được hưởng gì, em cũng hoang mang xin chị giải đáp giúp em.

 đáp

An sinh xã hội là quỹ hưu bổng dành cho những người đi làm và đóng thuế An sinh xã hội cũng như Medicare. Yếu tố căn bản để được hưởng hưu bổng là tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ và độ tuổi tối thiểu là 62.

Thế nào là tín chỉ An sinh xã hội?

Một năm có 4 tam ca nguyệt, trong năm 2019 khi làm được số lương $1,360 và đóng 7.65% thuế An sinh xã hội và Medicare thì tạo được 1 tín chỉ. Tóm lại, dựa trên thu nhập cả năm nếu đóng thuế trên mức thu nhập: $1,360 x 4=  $5,440 thì sẽ tạo được 4 tín chỉ. Hằng năm chính phủ sẽ quy định làm được bao nhiêu lương thì có được tín chỉ An sinh xã hội. Song song với việc công nhân đóng phần 7.65% trên lương của mình thì chủ nhân cũng đóng thêm một phần 7.65% khác cho người làm việc. Như vậy tổng số tiền đóng góp vào quỹ đóng và Medicare sẽ là 15.30% trên số lương của đương sự. Nay nói về thu nhập, người đi làm lãnh chi phiếu lương định kỳ, vào tháng Giêng hay tháng Hai mỗi năm sẽ nhận được mẫu W2. Trên mẫu này có ghi tổng số thu nhập trong năm và số thuế An sinh xã hội cũng như thuế liên bang.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 4 năm 2022

Bên cạnh đó, những vị đi làm công việc tự làm chủ, chẳng hạn như mở cơ sở thương mại hay cụ thể hơn ở đây là trường hợp những vị đi làm nails. Những vị này không nhận tiền thù lao qua chi phiếu lương do đó thay vì nhận được mẫu W2 thì chủ nhân tiệm nails sẽ cấp phát cho nhân viên mẫu 1099. Với công việc tự làm chủ, thì chủ nhân của chuyên viên làm nails không khấu trừ khoản tiền đóng thuế An sinh xã hội. Cũng như chủ nhân tiệm nails cũng không có đóng phần 7.65% vào quỹ An sinh xã hội cho nhân viên.

Với mẫu W2 chủ nhân đã chính thức báo cáo với cơ quan An sinh xã hội, số tín chỉ hằng năm của nhân viên.

Trong lúc đó,  người có mẫu 1099, hằng năm khi đi khai thuế sẽ phải đóng hai nguồn thuế: thuê lợi tức và thuế An sinh xã hội.

Với W2, tiền đóng góp vào quỹ An sinh xã hội dựa trên số lương chưa trừ thuế trong lúc đó với mẫu 1099 người làm việc sẽ đóng thuế An sinh xã hội dựa trên thu nhập ròng.

Thế thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng là tổng số thu nhập trừ đi những chi phí của doanh nghiệp hay các chi phí khác liên quan đến công việc kinh doanh.

Thí dụ cụ thể với người làm nails, dựa trên tổng số thu nhập hằng năm, chuyên viên làm nails, khi đi khai thuế lợi tức, có thể khấu trừ những chi phí như mua nước sơn móng tay hay những vật dụng khác vv… thì sau khi trừ những chi phí trên, phần còn lại sẽ đóng thuế An sinh xã hội. Lưu ý là chuyên viên ngành nails khi nhận mẫu 1099 sẽ đội hai mũ: một là nhân viên và vai trò kế đến là chủ nhân. Vì vậy người này phải đóng 15.30% trên thu nhập để có được tín chỉ An sinh xã hội.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Một khi đã hội đủ những điều kiện vừa nêu trên thì người này khi đến tuổi hưu sẽ có đầy đủ quyền lợi để hưởng hưu bổng như người đi làm có mẫu W2.

Hỏi

Tôi nhận SSA $1,700 (Full)

Vợ tôi sinh năm 1955 đi làm đủ 40 quarters do sức khỏe yếu nên nghỉ làm gần 10 năm, tiền SSA ít hơn 1/2 của tôi. Nếu vợ tôi muốn xin SSA theo tôi ở tuổi 65 thì lãnh được bao nhiêu?

đáp

Sanh năm 1955, tuổi hưu toàn phần của bà nhà sẽ là 66 tuổi và 2 tháng.

Bà đang lãnh SSA, nay khi bước vào tuổi 65 bà sẽ vẫn ưu tiên nhận tiền trên hồ sơ làm việc của bà và sẽ lãnh phần sai biệt đến gần khoảng 45% trên số tiền hưu của ông.