Hỏi 

Tôi đã có Medicare phần A và B từ năm 2004. Do sức khoẻ tốt, tôi không mua phần Medicare Supplement hay Medicare phần D gì cả. Nay tôi muốn tham gia vào Medicare Advantage thì tôi bị phạt gì không?

Đáp

Medicare có những phần chính như A, B và D. A được sử dụng khi nhập viện, phải là bệnh nhân nội trú, người thụ hưởng không phải đóng tiền bảo phí phần A hằng tháng, chỉ phải đóng khoản Deductible. Trong trường hợp người không hội đủ điều kiện có 40 tín chỉ, vẫn có thể mua Medicare như một bảo hiểm sức khoẻ. Bảo phí phần A lúc bấy giờ sẽ là $437.00/tháng trong năm 2019.

Năm 2019 sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, bệnh nhân có trách nhiệm đóng Deductible là $1,364.00. Với lệ phí vừa nêu trên, bệnh nhân được quyền nằm bệnh viện trong vòng 60 ngày.

Medicare phần B được sử dụng cho dịch vụ ngoại chẩn, đến văn phòng bác sĩ để được chữa trị. Bảo phí phần B của năm 2019 là $135.50/tháng. Deductible phần B là $185.00. Sau đó Medicare sẽ trang trải 80% y tế phí, bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm trả 20% sai biệt.

Phần D sẽ được dùng để mua thuốc theo toa.

Biết rằng nếu chỉ có A và B người thụ hưởng sẽ có những chọn lựa như sau:

1) chỉ sử dụng phần B và tự trả bằng tiền túi số 20% phụ đóng; hoặc

2) mua thêm Medicare Supplement, hay còn gọi là Medigap, một khế ước bảo hiểm y tế bổ sung. Sẽ phải đóng thêm phần bảo phí hằng tháng cho khế ước phụ này. Như thế, sau khi Medicare phần B trả 80% y tế phí thì Medicare supplement sẽ trang trải phần 20% còn lại. Khi chọn việc mua Medicare Supplement nên lưu ý xem có phải mua thêm Medicare part D riêng rẽ không, vì thông thường các plan của Medicare Supplement không bao gồm phần mua thuốc theo toa; hoặc
3) tham gia vào chương trình Medicare Advantage, những chương  trình do các công ty bảo hiểm (có sự chấp thuận của Center of Medicare and Medicaid Services, Trung tâm cung cấp dịch vụ Medicare và Medicaid) cung cấp dịch vụ y tế cho người có Medicare. Thường thì Medicare Advantage cung cấp dịch vụ y tế và bao luôn việc mua thuốc theo toa phần D.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Ðối với Medicare Advantage, mỗi công ty bảo hiểm có những khoản lệ phí và phụ đóng khác nhau. Hằng năm, đối với những vị đang có Medicare, cho dù trong quá khứ đã có những chọn lựa trong việc sử dụng các phương thức cho vấn đề sức khoẻ của mình, thì trong giai đoạn từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 hằng năm, người hưởng Medicare có quyền thay đổi những chọn lựa của mình. Thay đổi từ Medicare truyền thống sang Medicare Advantage hay ngược lại. Ngay cả việc đang là thành viên của Medicare Advantage thì cũng trong giai đoạn này có thể thay đổi từ một plan Advantage này sang một Advantage khác.

Vì vậy nếu một người có Medicare từ đấy nhưng đến thời điểm này mới chọn tham gia vào Medicare Advantage thì việc này được coi như sự thay đổi trong thời hạn Open Enrollment Period (Oct 15 – Dec 7). Mỗi đổi thay trong thời kỳ này sẽ có hiệu lực vào Januray 1, 2020.

Medicare phần D, phần mua thuốc theo toa, không bắt buộc phải ghi danh khi một người hội đủ điều kiện nhận Medicare. Biết là không bắt buộc nhưng nếu người này không ghi danh thì cứ mỗi tháng ghi danh trễ sẽ bị phạt 5.1% trên số bảo phí phần D lúc chính thức ghi tên vào chương trình mua thuốc theo toa.

Dù vậy, như đã nói ở trên, Medicare Advantage có thể cung cấp dịch vụ mua thuốc theo toa “as a package” (bao gói), thì chương trình bảo hiểm này sẽ cáng đáng luôn cho phần mua thuốc.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

AH