(tiếp theo)

Một số người không là công dân vẫn có thể đủ điều kiện được trả SSI là: Giới hạn bảy năm cho một số người không là công dân. Tín chỉ việc làm. Chúng tôi cần bằng chứng về tình trạng của quý vị.

– Thông Tin về Medicaid

– Quý vị có thể nộp đơn xin mới

– Nếu quý vị có người bảo trợ

– Số An Sinh Xã Hội

– Trở thành công dân

Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội

Ai có thể được Tiền Phụ Cấp An Sinh?

Nói chung, nếu quý vị không là công dân và thuộc một trong vài diện di trú được Bộ Nội An Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, hay DHS) cấp thì có thể đủ điều kiện được SSI nếu:

– Quý vị cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ từ ngày 22 tháng Tám, 1996, và bị mù hoặc khuyết tật; hoặc

– Quý vị được SSI vào ngày 22 tháng Tám, 1996, và cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ; hoặc

– Quý vị là thường trú nhân hợp pháp theo Luật Di Trú và Nhập Tịch (Immigration and Nationality Act, hay INA) và có tổng cộng 40 tín chỉ việc làm tại Hoa Kỳ.

(Việc làm của người hôn phối hoặc cha mẹ quý vị cũng có thể được tính.)

LƯU Ý: Nếu quý vị vào Hoa Kỳ vào ngày hoặc sau ngày 22 tháng Tám, 1996, thì có thể không đủ điều kiện được SSI trong 5 năm đầu tiên với tư cách là thường trú nhân hợp pháp, ngay cả khi quý vị có đủ 40 tín chỉ. 2 Tiền Phụ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI) cho Người Không Là Công Dân

Một số người không là công dân vẫn có thể đủ điều kiện được trả SSI là:

– Thành viên đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ;

– Thành viên của các bộ tộc Thổ Dân được liên bang công nhận nhưng không là công dân;

– Một số người không là công dân nhưng được thừa nhận là người nhập cư Mỹ gốc Á Châu;

– Người nhập cư Cuba/Haiti được thừa nhận theo Đạo Luật Hỗ Trợ Giáo Dục cho Người Tị Nạn (Refugee Education Assistance Act);

– Một số nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng; và

– Một số người nhập cư Irắc hoặc A Phú Hãn được thừa nhận là thường trú nhân hợp pháp.

Có những người khác có thể đủ điều kiện được trả tiền. Nếu quý vị không là công dân và muốn xin quyền lợi SSI thì liên lạc với chúng tôi để biết mình có đủ điều kiện hay không.

Giới hạn bảy năm cho một số người

không là công dân

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 30 tháng 6 năm 2022

Một số người tị nạn và không là công dân có thể được SSI đến bảy năm. Nếu quý vị được trả tiền SSI giới hạn trong bảy năm do tình trạng không là công dân cụ thể thì chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị biết khi nào thì kết thúc thời hạn bảy năm. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thư khác giải thích quyền được khiếu nại của quý vị trước khi chúng tôi ngưng trả tiền.

Nếu quý vị trước kia đã nhận hoặc đang nhận SSI và đủ điều kiện được SSI theo thời hạn bảy năm và quý vị đã gửi đơn xin nhập tịch thì chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services, hay USCIS) để biết cách:

– Xúc tiến tiến trình nhập tịch chưa hoàn tất (N-400) hoặc điều chỉnh đơn xin (I-485); và

– Xin miễn phí tổn liên quan đến nộp các đơn xin này.

Quý vị (hoặc người đại diện của quý vị) có thể gọi đến USCIS theo số điện thoại miễn phí 1-800-375-5283 (chờ lựa chọn SSI trên danh mục chánh) hoặc số 1-800-767-1833 nếu quý vị bị điếc hoặc nghe khó (TTY), và yêu cầu xúc tiến tiến trình. Quý vị cũng có thể yêu cầu xúc tiến tiến trình bằng văn bản hoặc đến văn phòng USCIS tại địa phương. Nhớ nói với họ là quý vị hiện đang được hoặc đã từng được SSI. Liên lạc với văn phòng USCIS tại địa phương hoặc đến mạng lưới của USCIS tại www.USCIS. gov/feewaiver để biết thêm thông tin.

Tín chỉ việc làm

Quá trình làm việc của một người sẽ cho biết người đó có đủ điều kiện được quyền lợi An Sinh Xã Hội cũng như đủ điều kiện được SSI đối với người không là công dân, hay không. Mỗi người lấy tín chỉ việc làm dựa trên số tiền kiếm được. Số tiền cần thiết để lấy tín chỉ việc làm tăng lên mỗi năm một chút theo mức tăng thu nhập trung bình.

Đối với quyền lợi An Sinh Xã Hội, một người có thể được tối đa bốn tín chỉ mỗi năm dựa trên thu nhập của chính họ. Một người không là công dân cũng có thể được thêm tín chỉ dựa trên việc làm của người hôn phối hay cha mẹ của họ. 3 Tiền Phụ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI) cho Người Không Là Công Dân

Tín chỉ việc làm được lưu trên hồ sơ việc làm của người lao động trong thời gian vô hạn định. Tín chỉ việc làm thêm từ người hôn phối hoặc cha mẹ giúp cho họ đủ điều kiện nhưng những tín chỉ này không được ghi trên hồ sơ việc làm của người không là công dân và không được tính để biết số quyền lợi. Lấy tài liệu Cách Lấy Tín Chỉ (SSA Ấn bản Số 05-10072) để biết thêm thông tin.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Chúng tôi cần bằng chứng về tình trạng của quý vị.

Khi nộp đơn xin SSI, quý vị phải chứng minh tình trạng không là công dân của mình. Những người không là công dân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cũng có thể cần phải cho chúng tôi bằng chứng họ đang tại vụ trong quân đội. Sau đây là ví dụ về những thứ quý vị có thể cung cấp:

Bằng chứng về tình trạng không là công dân của quý vị – Mẫu Đơn I-94 (hồ sơ nhập/ xuất cảnh), hoặc I-551 (thẻ thường trú nhân hợp pháp) hiện dụng từ DHS hoặc lệnh từ thẩm phán di trú về hoãn trục xuất hoặc cấp quyền tị nạn; hoặc

Bằng chứng phục vụ trong quân đội – giấy xuất ngũ của quân đội Hoa Kỳ (DD Mẫu Đơn 214) cho thấy xuất ngũ danh dự không dựa trên tình trạng không là công dân của quý vị.

Văn phòng An Sinh Xã Hội tại địa phương có thể cho biết quý vị nộp loại bằng chứng nào để chứng minh tình trạng của mình.

Thông Tin về Medicaid

Nếu quý vị có bảo hiểm Medicaid dựa trên SSI thì Medicaid của quý vị sẽ tiếp tục trong thời gian quý vị được SSI.

– Quý vị có thể nộp đơn xin mới

Nếu trả tiền SSI của quý vị bị ngưng vì quý vị không còn là người không phải công dân đủ điều kiện nữa thì có thể nộp đơn xin lại. Liên lạc với chúng tôi ngay nếu tình trạng di trú của quý vị thay đổi hoặc nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và nghĩ mình đủ điều kiện hoặc quý vị có 40 tín chỉ việc làm. Quý vị sẽ cần cho chúng tôi giấy chứng nhận nhập tịch hoặc tài liệu khác cho biết tình trạng di trú hiện nay của quý vị.

– Nếu quý vị có người bảo trợ

Khi vào Hoa Kỳ, quý vị có thể có người bảo trợ ký tên vào thỏa thuận hỗ trợ cho quý vị. Thỏa thuận này gọi là giấy chứng nhận hỗ trợ và người ký tên được gọi là người bảo trợ của quý vị.

Chúng tôi tính một phần lợi tức và tài nguyên của người bảo trợ, hôn phối của họ là của quý vị từ lúc quý vị đến Hoa Kỳ. Văn phòng An Sinh Xã Hội có thể cho quý vị biết thêm thông tin về những luật định này và về ý nghĩa của chúng với quý vị.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

Số An Sinh Xã Hội

Nếu quý vị được pháp luật thừa nhận là người không phải công dân được phép làm việc ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể cần một số An Sinh Xã Hội. Lấy tài liệu Số An Sinh Xã Hội cho Người Không Là Công Dân (Ấn Bản số 05-10096).

Trở thành công dân

Gọi USCIS theo số miễn phí 1-800-375-5283 (đối với người điếc hoặc nghe khó thì gọi số TTY, 1-800-767-1833) để biết thêm thông tin về cách trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng USCIS tại địa phương hoặc đến mạng lưới của họ tại www.uscis.gov.4

Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội

Có một số cách để liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội, bao gồm trực tuyến, qua điện thoại, hay đến gặp trực tiếp. Chúng tôi hân hạnh giải đáp các thắc mắc và phục vụ quý vị. Trong hơn 80 năm, Sở An Sinh Xã Hội đã giúp bảo đảm cho hôm nay và ngày mai bằng cách cung cấp quyền lợi và bảo vệ tài chánh cho hàng triệu người trong suốt cuộc đời của họ.

Đến mạng lưới của chúng tôi

Cách tiện lợi nhất để giao dịch với An Sinh Xã Hội từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào là đến mạng lưới www.socialsecurity.gov. Tại đây, quý vị có thể:

– Lập ra một trương mục my Social Security để xem Social Security Statement (Báo Cáo An Sinh Xã Hội), kiểm chứng lợi tức, in thư kiểm chứng quyền lợi, thay đổi thông tin về ký thác tiền trực tiếp, yêu cầu thẻ Medicare thay thế, lấy mẫu đơn SSA-1099/1042S thay thế, và nhiều thứ khác;

– Đệ đơn xin “Extra Help” (Giúp Đỡ Thêm) cho chi phí chương trình thuốc theo toa của Medicare

– Đệ đơn xin quyền lợi hưu trí, khuyết tật, và Medicare;

– Tìm các ấn bản của chúng tôi;

– Tìm giải đáp cho các thắc mắc thông thường; và

Nhiều thứ khác!

Một số những dịch vụ này chỉ có bằng tiếng Anh. Ghé vào Cổng Đa Ngôn Ngữ của chúng tôi để lấy thông tin bằng Tiếng Việt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí để quý vị dễ giao dịch với Sở An Sinh Xã Hội.