Sinh năm 1948

Số quân: NQ/848517

KBC: 4685 bị thương cụt một chân trái năm 1971.

Địa chỉ: Nguyễn Văn Y

Thiền Long 1 Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long.

Điện thoại: 070 669 5936