Số quân: 64/400432

KBC: (..)

Phân Đội Quân Y, Liên Đoàn 81, Biệt Cách Nhảy Dù.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Tụng – 08 ấp Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 039 943 2097