Đã 82 tuổi

Binh Chủng Thiết Giáp.

Số quân: 67/186156

Cấp bậc Trung sĩ thuộc Chi Đoàn 3/6 Thiết kỵ – Thiết Đoàn 6 kỵ Binh từ năm 1966 đến năm 1973 chuyển về Chi Đoàn 2/12 Thiết kỵ Thiết Đoàn 12 kỵ Binh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Đoàn Văn Chuộng – Ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 033 412 6442