Social Security

Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-28T12:08:09-05:00April 28th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-21T10:28:53-05:00April 21st, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 14 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-14T10:57:50-05:00April 14th, 2022|

An sinh xã hội ngày 14 tháng 4 năm 2022

Văn phòng Sở An sinh Xã hội mở cửa lại Thông báo của Quyền ủy viên Kilolo Kijakazi: -Cơ quan An sinh Xã hội tái lập dịch vụ tiếp dân trực tiếp tại các văn phòng An sinh Xã hội địa phương - Dịch vụ Trực [...]

2022-04-14T10:56:28-05:00April 14th, 2022|

An sinh xã hội ngày 7 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2022-04-07T13:29:13-05:00April 7th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 7 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-07T13:07:12-05:00April 7th, 2022|

An sinh xã hội ngày 31 tháng 3 năm 2022

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2022-03-31T12:38:12-05:00March 31st, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 24 tháng 3 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-03-24T13:15:23-05:00March 24th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 17 tháng 3 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-03-17T12:30:50-05:00March 17th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 10 tháng 3 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-03-10T12:25:46-06:00March 10th, 2022|
Go to Top