Sự giống nhau giữa chiến tranh ở các nước và hòa bình tại VN

Từ Facebook Phương Lưu

Dân đói “há mồm”

Từ Facebook Khuc Linh

Tin vui

Hai người delivery tủ lạnh lên tầng tám.

Bonie: Gena, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước?

– “Nói tôi tin tốt trước đi.” Gena đáp.

– Chúng ta đang ở tầng bảy!

– “Và tin xấu?”

– Chúng ta vào nhầm tòa nhà!

Từ Facebook Nam Trung đảng viên

Bị “nhốt” miết, con người mới hiểu được giá trị tự do

Từ Facebook Hoang Tran

Nhà nước do dân, tại dân!

Từ Facebook Hung Lanh

Vaccine phải chích dài dài – Tựa gốc: “Vaccination Forever”. Tranh và tựa của hoạ sĩ Áo Marian Kamensky (nguồn: oonpool).  

Từ Facebook Trang Tran

Chống dân như chống giặc, ai giống dân là chống

Từ Facebook Minh Long