Từ Facebook Van Bac Luong

“Thế lực thù địch” ở VN có 2 loại: 1 loại là “phản động” dám nói lên sự thật, chỉ trích “chú phỉnh”, chống lại bất công của cộng sản. Loại 2 là quan chức cộng sản, thích tham nhũng, ăn trên đầu người dân nhưng ngộ là loại thứ nhất lại bị bắt nhiều hơn.

Từ Facebook Trần Lê La

Từ Facebook Phung Hoang

Rồi mệt rồi, hai bà lớn tuổi chắc chắn bệnh nền lum la, không biết có chích ngừa chưa, mệt nữa rồi. Báo đăng vậy chắc nhà hai bà giăng dây rồi

Từ Facebook Lâm Đức Phương

Từ Facebook Kim Tin

Chân dung thằng bạn tui 79 tuổi rồi mà cũng còn tham quyền.

Từ Facebook Nguyễn Duy Hiền

Khi nào VN còn những bảng hiệu như vầy, thì đất nước và con người còn lâu mới khá lên được. Một câu chuyện tuy nhỏ nhưng phản ảnh 3 sự hạn chế lớn tại VN hiện nay: ý thức người dân, chế tài xử phạt và khả năng làm việc của cơ quan vệ sinh công ích!

Từ Facebook Dinh P. Ngo