Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:

– Nếu cô ngưng chơi piano, bệnh của cô có thể dứt hẳn được.

Khi cô ta đi khỏi, người trợ tá thắc mắc:

– Căn bệnh của cô ta và đàn piano đâu có liên quan đến nhau thưa bác sĩ!

– Sao lại không. Nhà của cô ta sát vách căn nhà của tôi.

Hồ Đình Ngạc (lượm lặt)