Chàng nọ than thở với một người thân:

– Từ ngày bạn bè biết tôi làm ăn thua lỗ, tôi mất phân nửa bạn bè…

– Còn nửa kia?

– Nửa kia chưa biết !

Chuông

Vương Nhi (Windermere – FL, sưu tầm)