Thăng hí hửng khoe với bạn:

– Hên ghê, con bồ nhí của tao trùng tên với vợ tao!

– Sao vậy?

– Vợ tao bảo khi ngủ, tao cứ gọi tên nàng !

Hương Phương (Vĩnh Long, VN, email)