Tũn quen một bạn trai trên mạng,

– Anh cao nhiu dị?

– Một mét tám.

– Vậy anh cao hơn em !

– Em nhiêu?

– Mét tư!

Bảo Huân

Tũn (tự truyện)